Fundusz sołecki dla Leszna przegłosowany

W czwartek 6 września odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Leszno i Julinek, na którym przyjęto uchwałę w sprawie wniosku do funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Na sali zebrało się przeszło 70 osób. Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia sprawozdania i protokołu za miniony rok. Potem mieszkańcy rozpoczęli prezentację swoich wniosków, które następnie poddano pod głosowanie.
Ostatecznie przyjęto trzy z nich. Pierwszy dotyczył dotacji dla kościoła mariawickiego w Lesznie na remont zabytkowej posadzki (9 tys. zł) oraz zakupu i montażu 11 ławek (3 przy ulicy Polnej, 2 przy ulicy Tuwima, 2 przy ulicy Błońskiej, 2 przy ulicy Bohaterów Puszczy Kampinoskiej oraz po jednej przy ulicach Leśnej i Fabrycznej) i dodatkowych tablic informacyjnych (przy ulicy Tuwima, Fabrycznej, Warszawskiej i Bohaterów Puszczy Kampinoskiej). Drugi wniosek przyznał dotację dla kościoła rzymskokatolickiego w Lesznie na prace konserwatorskie (9 tys. zł) oraz na sporządzenie mapy dla celów prawnych dla ulicy Widokowej (co pozwoli na wyznaczenie granic drogi). Trzeci wniosek, złożony przez towarzystwo wędkarskie, dotyczył zakupu nowych ławek dla Karpinka.
Tak sprawnie przeprowadzonego zebrania nie było w Lesznie dawno. Chociaż na samym początku dało się wyczuć na sali pewną nerwowość, to niedługo potem zapanowała atmosfera wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Spora w tym zasługa pani sołtys Danuty Pruskiej, a w szczególności pani Doroty Góreckiej, która poprowadziła całe spotkanie. Mieszkańcy udowodnili, że w wielu kwestiach można się z powodzeniem porozumieć i tak wpłynąć na kształt funduszu sołeckiego, by skorzystało z niego jak najwięcej osób.